...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल दस

Skip Navigation Links
1
अग्रे बर्हन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान निर्जगन्वान तमसोज्योतिषागात | अग्निर्भानुना रुशता सवङग आ जातोविश्वा सद्मान्यप्राः ||
स जातो गर्भो असि रोदस्योरग्ने चारुर्विभ्र्त ओषधीषु | चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तून पर मात्र्भ्यो अधिकनिक्रदत गाः ||
विष्णुरित्था परममस्य विद्वाञ जातो बर्हन्नभि पातित्र्तीयम | आसा यदस्य पयो अक्रत सवं सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र ||
अत उ तवा पितुभ्र्तो जनित्रीरन्नाव्र्धं परति चरन्त्यन्नैः | ता ईं परत्येषि पुनरन्यरूपा असि तवं विक्षुमानुषीषु होता ||
होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य-यज्ञस्य केतुंरुशन्तम | परत्यर्धिं देवस्य-देवस्य मह्ना शरिया तवग्निमतिथिं जनानाम ||
स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निर्नाभाप्र्थिव्याः | अरुषो जातः पद इळायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान ||
आ हि दयावाप्र्थिवी अग्न उभे सदा पुत्रो न मातराततन्थ | पर याह्यछोशतो यविष्ठाथा वह सहस्येहदेवान ||
मण्डल दस में निम्न सूक्त हैं...  सूक्त 1  सूक्त 2  सूक्त 3  सूक्त 4  सूक्त 5  सूक्त 6  सूक्त 7  सूक्त 8  सूक्त 9  सूक्त 10  सूक्त 11  सूक्त 12  सूक्त 13  सूक्त 14  सूक्त 15  सूक्त 16  सूक्त 17  सूक्त 18  सूक्त 19  सूक्त 20  सूक्त 21  सूक्त 22  सूक्त 23  सूक्त 24  सूक्त 25  सूक्त 26  सूक्त 27  सूक्त 28  सूक्त 29  सूक्त 30  सूक्त 31  सूक्त 32  सूक्त 33  सूक्त 34  सूक्त 35  सूक्त 36  सूक्त 37  सूक्त 38  सूक्त 39  सूक्त 40  सूक्त 41  सूक्त 42  सूक्त 43  सूक्त 44  सूक्त 45  सूक्त 46  सूक्त 47  सूक्त 48  सूक्त 49  सूक्त 50  सूक्त 51  सूक्त 52  सूक्त 53  सूक्त 54  सूक्त 55  सूक्त 56  सूक्त 57  सूक्त 58  सूक्त 59  सूक्त 60  सूक्त 61  सूक्त 62  सूक्त 63  सूक्त 64  सूक्त 65  सूक्त 66  सूक्त 67  सूक्त 68  सूक्त 69  सूक्त 70  सूक्त 71  सूक्त 72  सूक्त 73  सूक्त 74  सूक्त 75  सूक्त 76  सूक्त 77  सूक्त 78  सूक्त 79  सूक्त 80  सूक्त 81  सूक्त 82  सूक्त 83  सूक्त 84  सूक्त 85  सूक्त 86  सूक्त 87  सूक्त 88  सूक्त 89  सूक्त 90  सूक्त 91  सूक्त 92  सूक्त 93  सूक्त 94  सूक्त 95  सूक्त 96  सूक्त 97  सूक्त 98  सूक्त 99  सूक्त 100  सूक्त 101  सूक्त 102  सूक्त 103  सूक्त 104  सूक्त 105  सूक्त 106  सूक्त 107  सूक्त 108  सूक्त 109  सूक्त 110  सूक्त 111  सूक्त 112  सूक्त 113  सूक्त 114  सूक्त 115  सूक्त 116  सूक्त 117  सूक्त 118  सूक्त 119  सूक्त 120  सूक्त 121  सूक्त 122  सूक्त 123  सूक्त 124  सूक्त 125  सूक्त 126  सूक्त 127  सूक्त 128  सूक्त 129  सूक्त 130  सूक्त 131  सूक्त 132  सूक्त 133  सूक्त 134  सूक्त 135  सूक्त 136  सूक्त 137  सूक्त 138  सूक्त 139  सूक्त 140  सूक्त 141  सूक्त 142  सूक्त 143  सूक्त 144  सूक्त 145  सूक्त 146  सूक्त 147  सूक्त 148  सूक्त 149  सूक्त 150  सूक्त 151  सूक्त 152  सूक्त 153  सूक्त 154  सूक्त 155  सूक्त 156  सूक्त 157  सूक्त 158  सूक्त 159  सूक्त 160  सूक्त 161  सूक्त 162  सूक्त 163  सूक्त 164  सूक्त 165  सूक्त 166  सूक्त 167  सूक्त 168  सूक्त 169  सूक्त 170  सूक्त 171  सूक्त 172  सूक्त 173  सूक्त 174  सूक्त 175  सूक्त 176  सूक्त 177  सूक्त 178  सूक्त 179  सूक्त 180  सूक्त 181  सूक्त 182  सूक्त 183  सूक्त 184  सूक्त 185  सूक्त 186  सूक्त 187  सूक्त 188  सूक्त 189  सूक्त 190  सूक्त 191