...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल आठ

Skip Navigation Links
1
मा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्यत | इन्द्रमित्स्तोता वर्षणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ||
अवक्रक्षिणं वर्षभं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम | विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम ||
यच्चिद धि तवा जना इमे नाना हवन्त ऊतये | अस्माकं बरह्मेदमिन्द्र भूतु ते.अह विश्वा च वर्धनम ||
वि तर्तूर्यन्ते मघवन विपश्चितो.अर्यो विपो जनानाम | उप करमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये ||
महे चन तवामद्रिवः परा शुल्काय देयाम | न सहस्रायनायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ||
वस्यानिन्द्रासि मे पितुरुत भरातुरभुञ्जतः | माता चमे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ||
कवेयथ कवेदसि पुरुत्रा चिद धि ते मनः | अलर्षि युध्म खजक्र्त पुरन्दर पर गायत्रा अगासिषुः ||
परास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः | याभिःकाण्वस्योप बर्हिरासदं यासद वज्री भिनत पुरः ||
ये ते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहस्रिणः | अश्वासो येते वर्षणो रघुद्रुवस्तेभिर्नस्तूयमा गहि ||
आ तवद्य सबर्दुघां हुवे गायत्रवेपसम | इन्द्रं धेनुंसुदुघामन्यामिषमुरुधारामरंक्र्तम ||
यत तुदत सूर एतशं वङकू वातस्य पर्णिना | वहत कुत्समार्जुनेयं शतक्रतुः तसरद गन्धर्वमस्त्र्तम ||
य रते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आत्र्दः | सन्धातासन्धिं मघवा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्रुतं पुनः ||
मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र तवदरणा इव | वनानि न परजहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ||
अमन्महीदनाशवो.अनुग्रासश्च वर्त्रहन | सक्र्त सु ते महता शूर राधसानु सतोमं मुदीमहि ||
यदि सतोमं मम शरवदस्माकमिन्द्रमिन्दवः | तिरः पवित्रं सस्र्वांस आशवो मन्दन्तु तुग्र्याव्र्धः ||
आ तवद्य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा गहि | उपस्तुतिर्मघोनां पर तवावत्वधा ते वश्मि सुष्टुतिम ||
सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धावत | गव्या वस्त्रेव वासयन्त इन नरो निर्धुक्षन वक्षणाभ्यः ||
अध जमो अध वा दिवो बर्हतो रोचनादधि | अया वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पर्ण ||
इन्द्राय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेण्यम | शक्र एणं पीपयद विश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम ||
मा तवा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा | भूर्णिं मर्गं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत ||
मदेनेषितं मदमुग्रमुग्रेण शवसा | विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मदे हि षमा ददाति नः ||
शेवारे वार्या पुरु देवो मर्ताय दाशुषे | स सुन्वते चस्तुवते च रासते विश्वगूर्तो अरिष्टुतः ||
एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राधसा | सरो न परास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु सफिरम ||
आ तवा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये | बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ||
आ तवा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या | शितिप्र्ष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ||
पिबा तवस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वपा इव | परिष्क्र्तस्य रसिन इयमासुतिश्चारुर्मदाय पत्यते ||
य एको अस्ति दंसना महानुग्रो अभि वरतैः | गमत स शिप्री न स योषदा गमद धवं न परि वर्जति ||
तवं पुरं चरिष्ण्वं वधैः शुष्णस्य सं पिणक | तवम्भा अनु चरो अध दविता यदिन्द्र हव्यो भुवः ||
मम तवा सूर उदिते मम मध्यन्दिने दिवः | मम परपित्वेपिशर्वरे वसवा सतोमासो अव्र्त्सत ||
सतुहि सतुहीदेते घा ते मंहिष्ठासो मघोनाम | निन्दिताश्वः परपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ||
आ यदश्वान वनन्वतः शरद्धयाहं रथे रुहम | उतवामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पशुः ||
य रज्रा मह्यं मामहे सह तवचा हिरण्यया | एष विश्वान्यभ्यस्तु सौभगासङगस्य सवनद्रथः ||
अध पलायोगिरति दासदन्यानासङगो अग्ने दशभिः सहस्रैः | अधोक्षणो दश मह्यं रुशन्तो नळा इव सरसो निरतिष्ठन ||
अन्वस्य सथूरं दद्र्शे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्बमाणः | शश्वती नार्यभिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं बिभर्षि ||
मण्डल आठ में निम्न सूक्त हैं...  सूक्त 1  सूक्त 2  सूक्त 3  सूक्त 4  सूक्त 5  सूक्त 6  सूक्त 7  सूक्त 8  सूक्त 9  सूक्त 10  सूक्त 11  सूक्त 12  सूक्त 13  सूक्त 14  सूक्त 15  सूक्त 16  सूक्त 17  सूक्त 18  सूक्त 19  सूक्त 20  सूक्त 21  सूक्त 22  सूक्त 23  सूक्त 24  सूक्त 25  सूक्त 26  सूक्त 27  सूक्त 28  सूक्त 29  सूक्त 30  सूक्त 31  सूक्त 32  सूक्त 33  सूक्त 34  सूक्त 35  सूक्त 36  सूक्त 37  सूक्त 38  सूक्त 39  सूक्त 40  सूक्त 41  सूक्त 42  सूक्त 43  सूक्त 44  सूक्त 45  सूक्त 46  सूक्त 47  सूक्त 48  सूक्त 49  सूक्त 50  सूक्त 51  सूक्त 52  सूक्त 53  सूक्त 54  सूक्त 55  सूक्त 56  सूक्त 57  सूक्त 58  सूक्त 59  सूक्त 60  सूक्त 61  सूक्त 62  सूक्त 63  सूक्त 64  सूक्त 65  सूक्त 66  सूक्त 67  सूक्त 68  सूक्त 69  सूक्त 70  सूक्त 71  सूक्त 72  सूक्त 73  सूक्त 74  सूक्त 75  सूक्त 76  सूक्त 77  सूक्त 78  सूक्त 79  सूक्त 80  सूक्त 81  सूक्त 82  सूक्त 83  सूक्त 84  सूक्त 85  सूक्त 86  सूक्त 87  सूक्त 88  सूक्त 89  सूक्त 90  सूक्त 91  सूक्त 92  सूक्त 93  सूक्त 94  सूक्त 95  सूक्त 96  सूक्त 97  सूक्त 98  सूक्त 99  सूक्त 100  सूक्त 101  सूक्त 102  सूक्त 103