...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
176
मत्सि नो वस्यैष्टय इन्द्रमिन्दो वर्षा विश | रघायमाणैन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ||
तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम | अनु सवधायमुप्यते यवं न चर्क्र्षद वर्षा ||
यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च कषितीनां वसु | सपाशयस्व यो अस्मध्रुग दिव्येवाशनिर्जहि ||
असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मयः | अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ||
आवो यस्य दविबर्हसो.अर्केषु सानुषगसत | आजाविन्द्रस्येन्दो परावो वाजेषु वाजिनम ||
यथा पूर्वेभ्यो ... ||

177
आ चर्षणिप्रा वर्षभो जनानां राजा कर्ष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः | सतुतः शरवस्यन्नवसोप मद्रिग युक्त्वा हरीव्र्षणा याह्यर्वां ||
ये ते वर्षणो वर्षभास इन्द्र बरह्मयुजो वर्षरथासो अत्याः | ताना तिष्ठ तेभिरा याह्यर्वां हवामहे तवा सुत इन्द्र सोमे ||
आ तिष्ठ रथं वर्षणं वर्षा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि | युक्त्वा वर्षभ्यां वर्षभ कषितीनां हरिभ्यां याहि परवतोप मद्रिक ||
अयं यज्ञो देवया अयं मियेध इमा बरह्मण्ययमिन्द्र सोमः | सतीर्णं बर्हिरा तु शक्र पर याहि पिबा निषद्यवि मुचा हरी इह ||
ओ सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वां उप बरह्माणि मान्यस्य कारोः | विद्याम वस्तोरवसा गर्णन्तो वि... ||

178
यद ध सया त इन्द्र शरुष्टिरस्ति यया बभूथ जरित्र्भ्य ऊती | मा नः कामं महयन्तमा धग विश्वा ते अश्याम्पर्याप आयोः ||
न घा राजेन्द्र आ दभन नो या नु सवसारा कर्णवन्त योनौ | आपश्चिदस्मै सुतुका अवेषन गमन न इन्द्रः सख्या वयश्च ||
जेता नर्भिरिन्द्रः पर्त्सु शूरः शरोता हवं नाधमानस्य कारोः | परभर्ता रथं दाशुष उपक उद्यन्त गिरो यदि च तमना भूत ||
एवा नर्भिरिन्द्रः सुश्रवस्या परखादः पर्क्षो अभि मित्रिणो भूत | समर्य इष सतवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्यशंसः ||
तवया वयं मघवन्निन्द्र शत्रुनभि षयम महतो मन्यमनान | तवं तराता तवमु नो वर्धे भुर्वि... ||

179
परुवीरहं शरदः शश्रमणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः | मिनाति शरियं जरिमा तनूनमप्यु नु पत्नीर्व्र्षणो जगम्युः ||
ये चिद धि पूर्व रतसाप आसन साकं देवेभिरवदन्न्र्तानि | ते चिदवसुर्नह्यन्तमापुः समू नु पत्नीर्व्र्षभिर्जगम्युः ||
न मर्षा शरान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत सप्र्धो अभ्यश्नवाव | जयावेदत्र शतनीथमजिं यत सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ||
नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आजातो अमुतः कुतश्चित | लोपामुद्र वर्षणं नी रिणति धीरमधीर धयति शवसन्तम ||
इमं न सोममन्तितो हर्त्सु पीतमुप बरुवे | यत सीमागश्चक्र्मा तत सु मर्ळतु पुलुकामो हि मर्त्यः ||
अगस्त्यः खनमनः खनित्रैः परजमपत्यं बलमिछमानः | उभौ वर्णाव रषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वशिषो जगाम ||

180
युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यद वां पर्यर्णांसिदियत | हिरण्यया वां पवयह परुषायन मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे ||
युवमत्यस्याव नक्षथो यद विपत्मनो नर्यस्य परयज्योः | सवसा यद वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे च ||
युवं पय उस्रियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्यंगोः | अन्तर्यद वनिनो वां रतप्सू हवारो न शुचिर्यजते हविष्मान ||
युवं ह घर्मं मधुमन्तमत्रये.अपो न कषोदो.अव्र्णीतमेषे | तद वां नरावश्विना पश्वैष्टी रथ्येव चक्रा परति यन्ति मध्वः ||
आ वां दानाय वव्र्तीय दस्रा गोरोहेण तौग्र्यो न जिव्रिः | अपः कषोणी सचते माहिना वां जूर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा ||
नि यद युवेथे नियुतः सुदानू उप सवधाभिः सर्जथः पुरन्धिम | परेषद वेषद वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतोन वाजम ||
वयं चिद धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिर्हितावान | अधा चिद धि षमाश्विनावनिन्द्या पाथो हि षमाव्र्षणावन्तिदेवम ||
युवं चिद धि षमाश्विनावनु दयून विरुद्रस्य परस्रवणस्यसातौ | अगस्त्यो नरां नर्षु परशस्तः काराधुनीव चितयत सहस्रैः ||
पर यद वहेथे महिना रथस्य पर सयन्द्रा याथो मनुषो न होता | धत्तं सूरिभ्य उत व सवश्व्यं नासत्य रयिषाचः सयाम ||
तं वां रथं वयमद्या हुवेम सतोमैरश्विना सुवितायनव्यम | अरिष्टनेमिं परि दयामियानं वि... ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links