...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
171
परति व एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम | रराणता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळो धत्त वि मुचध्वमश्वान ||
एष व सतोमो मरुतो नमस्वान हर्दा तष्टो मनसा धायि देवाः | उपेमा यात मनसा जुषाणा यूयं हि षठा नमस इद वर्धासः ||
सतुतासो नो मरुतो मर्ळयन्तूत सतुतो मघवा शमभविष्ठः | ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ||
अस्मादहं तविषादीषमाण इन्द्राद भिया मरुतो रेजमानः | युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन तान्यारे चक्र्मा मर्ळत नः ||
येन मानासश्चितयन्त उस्रा वयुष्टिषु शवसा शश्वतीनाम | स नो मरुद्भिर्व्र्षभ शरवो धा उग्र उग्रेभि सथविरः सहोदाः ||
तवं पाहीन्द्र सहीयसो नॄन भवा मरुद्भिरवयातहेळाः | सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधानो विद्यामेषं व. ज. ||

172
चित्रो वो.अस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः | मरुतो अहिभानवः ||
आरे सा वः सुदानवो मरुत रञ्जती शरुः | आरे अश्मा यमस्यथ ||
तर्णस्कन्दस्य नु विशः परि वर्ङकत सुदानवः | ऊर्ध्वान नः कर्त जीवसे ||

173
गायत साम नभन्यं यथा वेरर्चाम तद वाव्र्धानं सवर्वत | गावो धेनवो बर्हिष्यदब्धा आ यत सद्मानं दिव्यं विवासान ||
अर्चद वर्षा वर्षभिः सवेदुहव्यैर्म्र्गो नाश्नो अति यज्जुगुर्यात | पर मन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रः ||
नक्षद धोता परि सद्म मिता यन भरद गर्भमा शरदः पर्थिव्याः | करन्ददश्वो नयमानो रुवद गौरन्तर्दूतो न रोदसी चरद वाक ||
ता कर्माषतरास्मै पर चयौत्नानि देवयन्तो भरन्ते | जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ||
तमु षटुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो रथेष्ठाः | परतीचश्चिद योधीयान वर्षण्वान ववव्रुषश्चित तमसो विहन्ता ||
पर यदित्था महिना नर्भ्यो अस्त्यरं रोदसी कक्ष्ये नास्मै | सं विव्य इन्द्रो वर्जनं न भूमा भर्ति सवधावानोपशमिव दयाम ||
समत्सु तवा शूर सतामुराणं परपथिन्तमं परितंसयध्यै | सजोषस इन्द्रं मदे कषोणीः सूरिं चिद ये अनुमदन्ति वाजैः ||
एवा हि ते शं सवना समुद्र आपो यत त आसु मदन्ति देवीः | विश्वा ते अनु जोष्या भूद गौः सूरींश्चिद यदि धिषा वेषि जनान ||
असाम यथा सुषखाय एन सवभिष्टयो नरां न शंसैः | असद यथा न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ||
विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकासदिन्द्रो वज्रहस्तः | मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यज्ञैः ||
यज्ञो हि षमेन्द्रं कश्चिद रन्धञ जुहुराणश्चिन मनसापरियन | तीर्थे नाछा तात्र्षाणमोको दीर्घो न सिध्रमा कर्णोत्यध्वा ||
मो षू ण इन्द्रात्र पर्त्सु देवैरस्ति हि षमा ते शुष्मिन्नवयाः | महश्चिद यस्य मीळ्हुषो यव्या हविष्मतो मरुतोवन्दते गीः ||
एष सतोम इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदो नः | आ नो वव्र्त्याः सुविताय देव विद्यामेषं व. ज. ||

174
तवं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नॄन पाह्यसुर तवमस्मान | तवं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ||
दनो विश इन्द्र मर्ध्रवाचः सप्त यत पुरः शर्म शारदीर्दर्त | रणोरपो अनवद्यार्णा यूने वर्त्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ||
अजा वर्त इन्द्र शूरपत्नीर्द्यां च येभिः पुरुहूत नूनम | रक्षो अग्निमशुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपांसि वस्तोः ||
शेषन नु त इन्द्र सस्मिन योनौ परशस्तये पवीरवस्य मह्ना | सर्जदर्णांस्यव यद युधा गास्तिष्ठद धरी धर्षता मर्ष्ट वाजान ||
वह कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन सयूमन्यू रज्रा वातस्याश्वा | पर सूरश्चक्रं वर्हतादभीके.अभि सप्र्धो यासिषद्वज्रबाहुः ||
जघन्वानिन्द्र मित्रेरूञ्चोदप्रव्र्द्धो हरिवो अदाशून | परये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वया शूर्ता वहमाना अपत्यम ||
रपत कविरिन्द्रार्कसातौ कषां दासायोपबर्हणीं कः | करत तिस्रो मघवा दानुचित्रा नि दुर्योणे कुयवाचं मर्धिश्रेत ||
सना ता त इन्द्र नव्या आगुः सहो नभो.अविरणाय पूर्वीः | भिनत पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः ||
तवं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्र्णोरपः सीरा न सरवन्तीः | पर यत समुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदुं सवस्ति ||
तवमस्माकमिन्द्र विश्वध सय अव्र्कतमो नरां नर्पाता | स नो विश्वासां सप्र्धां सहोदा वि... ||

175
मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः | वर्षा ते वर्ष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ||
आ नस्ते गन्तु मत्सरो वर्षा मदो वरेण्यः | सहावानिन्द्रसानसिः पर्तनाषाळ अमर्त्यः ||
तवं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम | सहावान दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ||
मुषाय सुर्यं कवे चक्रमीशान ओजसा | वह शुष्णायवधं कुत्सं वातस्याश्वैः ||
शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुम्निन्तम उत करतुः | वर्त्रघ्ना वरिवोविदा मंसीष्ठा अश्वसातमः ||
यथा पुर्वेभ्यो जरित्र्भ्य इन्द्र मय इवापो न तर्ष्यते बभूथ | तामनु तवा निविदं जोहवीमि वि... ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links