...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
156
भवा मित्रो न शेव्यो घर्तासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथाः | अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्य सतोमो यज्ञश्चराध्यो हविष्मता ||
यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति | यो जातमस्य महतो महि बरवत सेदु शरवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत ||
तमु सतोतारः पूर्व्यं यथा विद रतस्य गर्भं जनुषापिपर्तन | आस्य जानन्तो नाम चिद विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ||
तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना करतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः | दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं वरजं च विष्णुः सखिवानपोर्णुते ||
आ यो विवाय सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुक्र्ते सुक्र्त्तरः | वेधा अजिन्वत तरिषधस्थ आर्यं रतस्य भागे यजमानमाभजत ||

157
अबोध्यग्निर्ज्म उदेति सूर्यो वयुषाश्चन्द्रा मह्यावो अर्चिषा | आयुक्षातामश्विना यातवे रथं परासावीद देवः सविता जगत पर्थक ||
यद युञ्जाथे वर्षणमश्विना रथं घर्तेन नो मधुना कषत्रमुक्षतम | अस्माकं बरह्म पर्तनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ||
अर्वां तरिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः | तरिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षद दविपदे चतुष्पदे ||
आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कशया मिमिक्षतम | परायुस्तारिष्टं नी रपांसि मर्क्षतं सेधतं दवेषो भवतं सचाभुवा ||
युवं ह गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः | युवमग्निं च वर्षणावपश्च वनस्पतीन्रश्विनावैरयेथाम ||
युवं ह सथो भिषजा भेषजेभिरथो ह सथो रथ्या राथ्येभिः | अथो ह कषत्रमधि धत्थ उग्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददाश ||

158
वसू रुद्रा पुरुमन्तू वर्धन्ता दशस्यतं नो वर्षणावभिष्टौ | दस्रा ह यद रेक्ण औचथ्यो वां पर यत सस्राथेकवाभिरूती ||
को वां दाशत सुमतये चिदस्यै वसू यद धेथे नमसा पदे गोः | जिग्र्तमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेणेव मनसा चरन्ता ||
युक्तो ह यद वां तौग्र्याय पेरुर्वि मध्ये अर्णसो धायि पज्रः | उप वामवः शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतयद्भिरेवैः ||
उपस्तुतिरौचथ्यमुरुष्येन मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम | मा मामेधो दशतयश्चितो धाक पर यद वां बद्धस्त्मनि खादति कषाम ||
न मा गरन नद्यो मात्र्तमा दासा यदीं सुसमुब्धमवाधुः | शिरो यदस्य तरैतनो वितक्षत सवयं दास उरो अंसावपि गध ||
दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे | अपामर्थं यतीनां बरह्मा भवति सारथिः ||

159
पर दयावा यज्ञैः पर्थिवी रताव्र्धा मही सतुषे विदथेषु परचेतसा | देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वार्याणि परभूषतः ||
उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि सवतवस्तद धवीमभिः | सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुरुरु परजाया अम्र्तंवरीमभिः ||
ते सूनवः सवपसः सुदंससो मही जज्ञुर्मातरा पूर्वचित्तये | सथातुश्च सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ||
ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा | नव्यं-नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ||
तद राधो अद्य सवितुर्वरेण्यं वयं देवस्य परसवे मनामहे | अस्मभ्यं दयावाप्र्थिवी सुचेतुना रयिं धत्तं वसुमन्तं शतग्विनम ||

160
ते हि दयावाप्र्थिवी विश्वशम्भुव रतावरी रजसो धारयत्कवी | सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः ||
उरुव्यचसा महिनी असश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः | सुध्र्ष्टमे वपुष्ये न रोदसी पिता यत सीमभि रूपैरवासयत ||
स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान पुनाति धीरो भुवनानि मायया | धेनुं च पर्श्निं वर्षभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत ||
अयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा | वि यो ममे रजसी सुक्रतूययाजरेभि सकम्भनेभिःसमान्र्चे ||
ते नो गर्णाने महिनी महि शरवः कषत्रं दयावाप्र्थिवी धासथो बर्हत | येनाभि कर्ष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links