...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
151
मित्रं न यं शिम्या गोषु गव्यवः सवाध्यो विदथे अप्सुजीजनन | अरेजेतां रोदसी पाजसा गिरा परति परियं यजतं जनुषमवः ||
यद ध तयद वां पुरुमीळ्हस्य सोमिनः पर मित्रासो न दधिरे सवाभुवः | अध करतुं विदतं गतुमर्चत उत शरुतं वर्षणा पस्त्यावतः ||
आ वां भूषन कषितयो जन्म रोदस्योः परवाच्यं वर्षणा दक्षसे महे | यदीं रताय भरथो यदर्वते पर होत्रया शिम्य वीथो अध्वरम ||
पर सा कषितिरसुर या महि परिय रतावानाव रतमा घोषथो बर्हत | युवं दिवो बर्हतो दक्षमभुवं गां न धुर्युप युञ्जाथे अपः ||
मही अत्र महिना वारं रण्वथो.अरेणवस्तुज आ सद्मन धेनवः | सवरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निम्रुच उषसस्तक्ववीरिव ||
आ वं रताय केशिनीरनुषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथः | अव तमन सर्जतं पिन्वतं धियो युवं विप्रस्य मन्मनमिरज्यथः ||
यो वां यज्ञैः शशमानो ह दाशति कविर्होता यजति मन्मसाधनः | उपाह तं गछथो वीथो अध्वरमछा गिरः सुमतिं गन्तमस्मयु ||
युवां यज्ञैः परथमा गोभिरञ्जत रतावना मनसो नप्रयुक्तिषु | भरन्ति वां मन्मना संयता गिरो.अद्र्प्यता मनस रेवदशाथे ||
रेवद वयो दधाथे रेवदाशथे नरा मयाभिरितौति महिनम | न वं दयावो.अहभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम ||

152
युवं वस्त्रणि पुवसा वसाथे युवोरछिद्रा मन्तवो ह सर्गाः | अवातिरतमन्र्तानि विश्व रतेन मित्रावरुणा सचेथे ||
एतच्चन तवो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त रघावान | तरिरश्रिं हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देवनिदो ह परथमाजूर्यन ||
अपादेति परथमा पद्वतीनां कस्तद वां मित्रावरुणा चिकेत | गर्भो भारं भरत्या चिदस्य रतं पिपर्त्यन्र्तं नि तारीत ||
परयन्तमित परि जारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम | अनवप्र्ग्णा वितता वसानं परियं मित्रस्य वरुणस्य धाम ||
अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत पतयदूर्ध्वसानुः | अचित्तं बरह्म जुजुषुर्युवानः पर मित्रे धाम वरुणेग्र्णन्तः ||
आ धेनवो मामतेयमवन्तीर्ब्रह्मप्रियं पीपयन सस्मिन्नूधन | पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत ||
आ वां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नमसा देवाववसा वव्र्त्याम | अस्माकं बरह्म पर्तनासु सह्या अस्माकं वर्ष्टिर्दिव्यासुपारा ||

153
यजामहे वां महः सजोषा हव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः | घर्तैर्घ्र्तस्नू अध यद वामस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ||
परस्तुतिर्वां धाम न परयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुव्र्क्तिः | अनक्ति यद वां विदथेषु होता सुम्नं वां सूरिर्व्र्षणावियक्षन ||
पीपाय धेनुरदितिर्र्ताय जनाय मित्रावरुणा हविर्दे | हिनोति यद वां विदथे सपर्यन स रातहव्यो मानुषो न होता ||
उत वां विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवीः | उतो नो अस्य पूर्व्यः पतिर्दन वीतं पातं पयस उस्रियायाः ||

154
विष्णोर्नु कं वीर्याणि पर वोचं यः पार्थिवानि विममेरजांसि | यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ||
पर तद विष्णु सतवते वीर्येण मर्गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | यस्योरुषु तरिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ||
पर विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वर्ष्णे | य इदं दीर्घं परयतं सधस्थमेको विममे तरिभिरित पदेभिः ||
यस्य तरी पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा सवधयामदन्ति | य उ तरिधातु पर्तिवीमुत दयामेको दाधार भुवनानि विश्वा ||
तदस्य परियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति | उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ||
ता वं वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्र्ङगायासः | अत्राह तदुरुगायस्य वर्ष्णः परमं पदमव भाति भूरि ||

155
पर वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत | या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुना ||
तवेषमित्था समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णू सुतपा वामुरुष्यति | या मर्त्याय परतिधीयमानमित कर्शानोरस्तुरसनामुरुष्यथः ||
ता ईं वर्धन्ति मह्यस्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे | दधाति पुत्रो.अवरं परं पितुर्नाम तर्तीयमधि रोचने दिवः ||
तत-तदिदस्य पौंस्यं गर्णीमसीनस्य तरतुरव्र्कस्य मीळ्हुषः | यः पार्थिवानि तरिभिरिद विगामभिरुरु करमिष्टोरुगायाय जीवसे ||
दवे इदस्य करमणे सवर्द्र्शो.अभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति | तर्तीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ||
चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वर्त्तं वयतीन्रवीविपत | बर्हच्छरीरो विमिमान रक्वभिर्युवाकुमारः परत्येत्याहवम ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links