...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
116
नासत्याभ्यां बर्हिरिव पर वर्ञ्जे सतोमानियर्म्यभ्रियेव वातः | यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा नयूहतूरथेन ||
वीळुपत्मभिराशुहेमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना | तद रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य परधने जिगाय ||
तुग्रो ह भुज्युमश्विनोदमेघे रयिं न कश्चिन मम्र्वानवाहाः | तमूहथुर्नौभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्भिरपोदकाभिः ||
तिस्रः कषपस्त्रिरहातिव्रजद्भिर्नासत्या भुज्युमूहथुः पतंगैः | समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे तरिभी रथैः शतपद्भिः षळश्वैः ||
अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे | यदश्विना ऊहथुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम ||
यमश्विना ददथुः शवेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति | तद वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत पैद्वो वाजीसदमिद धव्यो अर्यः ||
युवं नरा सतुवते पज्रियाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम | कारोतराच्छफादश्वस्य वर्ष्णः शतं कुम्भानसिञ्चतं सुरायाः ||
हिमेनाग्निं घरंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम | रबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन निन्यथुः सर्वगणं सवस्ति ||
परावतं नासत्यानुदेथामुच्चाबुध्नं चक्रथुर्जिह्मबारम | कषरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तर्ष्यते गोतमस्य ||
जुजुरुषो नासत्योत वव्रिं परामुञ्चतं दरापिमिव चयवानात | परातिरतं जहितस्यायुर्दस्रादित पतिमक्र्णुतं कनीनाम ||
तद वां नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन नासत्या वरूथम | यद विद्वांसा निधिमिवापगूळ्हमुद दर्शतादूपथुर्वन्दनाय ||
तद वां नरा सनये दंस उग्रमाविष कर्णोमि तन्यतुर्नव्र्ष्टिम | दध्यं ह यन मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा पर यदीमुवाच ||
अजोहवीन नासत्या करा वां महे यामन पुरुभुजा पुरन्धिः | शरुतं तच्छासुरिव वध्रिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम ||
आस्नो वर्कस्य वर्तिकामभीके युवं नरा नासत्यामुमुक्तम | उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कर्पमाणमक्र्णुतं विचक्षे ||
चरित्रं हि वेरिवाछेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम | सद्यो जङघामायसीं विश्पलायै धने हिते सर्तवेप्रत्यधत्तम ||
शतं मेषान वर्क्ये चक्षदानं रज्राश्वं तं पितान्धंचकार | तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजावनर्वन ||
आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवातिष्ठदर्वताजयन्ती | विश्वे देवा अन्वमन्यत हर्द्भिः समु शरिया नासत्या सचेथे ||
यदयातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हयन्ता | रेवदुवाह सचनो रथो वां वर्षभश्च शिंशुमारश्च युक्ता ||
रयिं सुक्षत्रं सवपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता | आ जह्नावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्नो भागं दधतीमयातम ||
परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभिः | विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतानजरयू अयातम ||
एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये सहस्रा | निरहतं दुछुना इन्द्रवन्ता पर्थुश्रवसो वर्षणावरातीः ||
शरस्य चिदार्चत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातवे वाः | शयवे चिन नासत्या शचीभिर्जसुरये सतर्यं पिप्यथुर्गाम ||
अवस्यते सतुवते कर्ष्णियाय रजूयते नासत्या शचीभिः | पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ||
दश रात्रीरशिवेना नव दयूनवनद्धं शनथितमप्स्वन्तः | विप्रुतं रेभमुदनि परव्र्क्तमुन निन्यथुः सोममिव सरुवेण ||
पर वां दंसांस्यश्विनाववोचमस्य पतिः सयां सुगवः सुवीरः | उत पश्यन्नश्नुवन दीर्घमायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम ||

117
मध्वः सोमस्याश्विना मदाय परत्नो होता विवासते वाम | बर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः ||
यो वामश्विना मनसो जवीयान रथः सवश्वो विश आजिगाति | येन गछथः सुक्र्तो दुरोणं तेन नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम ||
रषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यं रबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन | मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वर्षणा चोदयन्ता ||
अश्वं न गूळ्हमश्विना दुरेवैर्र्षिं नरा वर्षणा रेभमप्सु | सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोभिर्न वां जूर्यन्ति पूर्व्या कर्तानि ||
सुषुप्वांसं न निर्र्तेरुपस्थे सूर्यं न दस्रा तमसि कषियन्तम | शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातमुदूपथुरश्विना वन्दनाय ||
तद वां नरा शंस्यं पज्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन | शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भानसिञ्चतं मधूनाम ||
युवं नरा सतुवते कर्ष्णियाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय | घोषायै चित पित्र्षदे दुरोने पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम ||
युवं शयावाय रुशतीमदत्तं महः कषोणस्याश्विना कण्वाय | परवाच्यं तद वर्षणा कर्तं वां यन नार्षदायश्रवो अध्यधत्तम ||
पुरू वर्पांस्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम | सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं शरवस्यं तरुत्रम ||
एतानि वां शरवस्या सुदानू बरह्माङगूषं सदनं रोदस्योः | यद वां पज्रासो अश्विना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम ||
सूनोर्मानेनाश्विना गर्णाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता | अगस्त्ये बरह्मणा वाव्र्धाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम ||
कुह यान्ता सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वर्षणा शयुत्रा | हिरण्यस्येव कलशं निखातमुदूपथुर्दशमे अश्विनाहन ||
युवं चयवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः | युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह शरिया नासत्याव्र्णीत ||
युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना | युवं भुज्युमर्णसो निः समुद्राद विभिरूहथुर्र्ज्रेभिरश्वैः ||
अजोहवीदश्विना तौग्र्यो वां परोळ्हः समुद्रमव्यथिर्जगन्वान | निष टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वर्षणास्वस्ति ||
अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत सीममुञ्चतं वर्कस्य | वि जयुषा ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेण ||
शतं मेषान वर्क्ये मामहानं तमः परणीतमशिवेन पित्रा | आक्षी रज्राश्वे अश्विनावधत्तं जयोतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे ||
शुनमन्धाय भरमह्वयत सा वर्कीरश्विना वर्षणा नरेति | जारः कनीन इव चक्षदान रज्राश्वः शतमेकंच मेषान ||
मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत सरामं धिष्ण्या संरिणीथः | अथा युवामिदह्वयत पुरन्धिरागछतं सीं वर्षणाववोभिः ||
अधेनुं दस्रा सतर्यं विषक्टामपिन्वतं शयवे अश्विनागाम | युवं शचीभिर्विमदाय जायां नयूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम ||
यवं वर्केणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा | अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु जयोतिश्चक्रथुरार्याय ||
आथर्वणायाश्विना दधीचे.अश्व्यं शिरः परत्यैरयतम | स वां मधु पर वोचद रतायन तवाष्ट्रं यद दस्रावपिकक्ष्यं वाम ||
सदा कवी सुमतिमा चके वां विश्वा धियो अश्विना परावतं मे | अस्मे रयिं नासत्या बर्हन्तमपत्यसाचं शरुत्यं रराथाम ||
हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरा वध्रिमत्या अदत्तम | तरिधा ह शयावमश्विना विकस्तमुज्जीवस ऐरयतंसुदानू ||
एतानि वामश्विना वीर्याणि पर पूर्व्याण्यायवो.अवोचन | बरह्मक्र्ण्वन्तो वर्षणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वदेम ||

118
आ वां रथो अश्विना शयेनपत्वा सुम्र्ळीकः सववान यात्वर्वां | यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान तरिवन्धुरो वर्षणा वातरंहाः ||
तरिवन्धुरेण तरिव्र्ता रथेन तरिचक्रेण सुव्र्ता यातमर्वाक | पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे ||
परवद्यामना सुव्र्ता रथेन दस्राविमं शर्णुतं शलोकमद्रेः | किमङग वां परत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रासोश्विना पुराजाः ||
आ वां शयेनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतंगाः | ये अप्तुरो दिव्यासो न गर्ध्रा अभि परयो नासत्या वहन्ति ||
आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहितासूर्यस्य | परि वामश्वा वपुषः पतंगा वयो वहन्त्वरुषा अभीके ||
उद वन्दनमैरतं दंसनाभिरुद रेभं दस्रा वर्षणा शचीभिः | निष टौग्र्यं पारयथः समुद्रात पुनश्च्यवानं चक्रथुर्युवानम ||
युवमत्रये.अवनीताय तप्तमूर्जमोमानमश्विनावधत्तम | युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः परत्यधत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा ||
युवं धेनुं शयवे नाधितायापिन्वतमश्विना पूर्व्याय | अमुञ्चतं वर्तिकामंहसो निः परति जङघां विश्पलाया अधत्तम ||
युवं शवेतं पेदव इन्द्रजूतमहिहनमश्विनादत्तमश्वम | जोहूत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्रसां वर्षणं वीड्वङगम ||
ता वां नरा सववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाधमानाः | आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुसाना सुविताय यातम ||
आ शयेनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः | हवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उषसो वयुष्टौ ||

119
आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे | सहस्रकेतुं वनिनं शतद्वसुं शरुष्टीवानं वरिवोधामभि परयः ||
ऊर्ध्वा धीतिः परत्यस्य परयामन्यधायि शस्मन समयन्त आ दिशः | सवदामि घर्मं परति यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रथमश्विनारुहत ||
सं यन मिथः पस्प्र्धानासो अग्मत शुभे मखा अमिता जायवो रणे | युवोरह परवणे चेकिते रथो यदश्विना वहथः सूरिमा वरम ||
युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं सवयुक्तिभिर्निवहन्ता पित्र्भ्य आ | यासिष्टं वर्तिर्व्र्षणा विजेन्यं दिवोदासाय महि चेति वामवः ||
युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य शर्ध्यम | आ वां पतित्वं सख्याय जग्मुषी योषाव्र्णीतजेन्या युवां पती ||
युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घर्मं परितप्तमत्रये | युवं शयोरवसं पिप्यथुर्गवि पर दीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषा ||
युवं वन्दनं निर्र्तं जरण्यया रथं न दस्रा करणा समिन्वथः | कषेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया पर वामत्र विधते दंसना भुवत ||
अगछतं कर्पमाणं परावति पितुः सवस्य तयजसा निबाधितम | सवर्वतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ||
उत सया वां मधुमन मक्षिकारपन मदे सोमस्यौशिजो हुवन्यति | युवं दधीचो मन आ विवासथो.अथा शिरः परति वामश्व्यं वदत ||
युवं पेदवे पुरुवारमश्विना सप्र्धां शवेतं तरुतारन्दुवस्यथः | शर्यैरभिद्युं पर्तनासु दुष्टरं चर्क्र्त्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम ||

120
का राधद धोत्राश्विना वां को वां जोष उभयोः | कथा विधात्यप्रचेताः ||
विद्वांसाविद दुरः पर्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः | नू चिन नु मर्ते अक्रौ ||
ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य | परार्चद दयमानो युवाकुः ||
वि पर्छामि पाक्या न देवान वषट्क्र्तस्याद्भुतस्य दस्रा | पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ||
पर या घोषे भर्गवाणे न शोभे यया वाचा यजति पज्रियो वाम | परैषयुर्न विद्वान ||
शरुतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद धि रिरेभाश्विना वाम | आक्षी शुभस पती दन ||
युवं हयास्तं महो रन युवं वा यन निरततंसतम | तानो वसू सुगोपा सयातं पातं नो वर्कादघायोः ||
मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गर्हेभ्यो धेनवो गुः | सतनाभुजो अशिश्वीः ||
दुहीयन मित्रधितये युवाकु राये च नो मिमीतं वाजवत्यै | इषे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ||
अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनावतोः | तेनाहं भूरि चाकन ||
अयं समह मा तनूह्याते जनाननु | सोमपेयं सुखो रथः ||
अध सवप्नस्य निर्विदे.अभुञ्जतश्च रेवतः | उभा ता बस्रि नश्यतः ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links