...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
106
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिंहवामहे | रथं न दुर्गाद वसवः सुदानवो विश्वस्मान नोंहसो निष पिपर्तन ||
त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वर्त्रतूर्येषु शम्भुवः | रथं ... ||
अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे रताव्र्धा | रथं ... ||
नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह कषयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमहे | रथं ... ||
बर्हस्पते सदमिन नः सुगं कर्धि शं योर्यत ते मनुर्हितं तदीमहे | रथं ... ||
इन्द्रं कुत्सो वर्त्रहणं शचीपतिं काटे निबाळ्ह रषिरह्वदूतये | रथं ... ||
देवैर्नो देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता तरायतामप्रयुछन | तन नो ... ||

107
यज्ञो देवानां परत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मर्ळयन्तः | आ वो.अर्वाची सुमतिर्वव्र्त्यादंहोश्चिद या वरिवोवित्तरासत ||
उप नो देवा अवसा गमन्त्वङगिरसां सामभिः सतूयमानाः | इन्द्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत ||
तन न इन्द्रस्तद वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत सविताचनो धात | तन नो ... ||

108
य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे | तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ||
यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरम | तावानयं पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नी मनसे युवभ्याम ||
चक्राथे हि सध्र्यं नाम भद्रं सध्रीचीना वर्त्रहणाुत सथः | ताविन्द्राग्नी सध्र्यञ्चा निषद्या वर्ष्णः सोमस्य वर्षणा वर्षेथाम ||
समिद्धेष्वग्निष्वानजाना यतस्रुचा बर्हिरु तिस्तिराणा | तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिरर्वागेन्द्राग्नी सौमनसाय यातम ||
यानीन्द्राग्नी चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वर्ष्ण्यानि | या वां परत्नानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ||
यदब्रवं परथमं वां वर्णानो.अयं सोमो असुरैर्नो विहव्यः | तां सत्यां शरद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ||
यदिन्द्राग्नी मदथः सवे दुरोणे यद बरह्मणि राजनि वायजत्रा | अतः परि वर्षणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ||
यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद दरुह्युष्वनुषु पूरुषु सथः | अतः ... ||
यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पर्थिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत सथः | अतः ... ||
यदिन्द्राग्नी परमस्यां पर्थिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत सथः | अतः ... ||
यदिन्द्राग्नी दिवि षठो यत पर्थिव्यां यत पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु | अतः ... ||
यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः सवधया मादयेथे | अतः ... ||
एवेन्द्राग्नी पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जयतन्धनानि | तन नो ... ||

109
वि हयख्यं मनसा वस्य इछन्निन्द्राग्नी जञास उत वा सजातान | नान्या युवत परमतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम ||
अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा सयालात | अथा सोमस्य परयती युवभ्यामिन्द्राग्नी सतोमं जनयामि नव्यम ||
मा छेद्म रश्मीन्रिति नाधमानाः पितॄणां शक्तीरनुयछमानाः | इन्द्राग्निभ्यां कं वर्षणो मदन्ति ता हयद्री धिषणाया उपस्थे ||
युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोममुशती सुनोति | तावश्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धावतं मधुना पर्ङकतमप्सु ||
युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वर्त्रहत्ये | तावासद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन पर चर्षणी मादयेथां सुतस्य ||
पर चर्षणिभ्यः पर्तनाहवेषु पर पर्थिव्या रिरिचाथे दिवश्च | पर सिन्धुभ्यः पर गिरिभ्यो महित्वा परेन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या ||
आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्मानिन्द्राग्नी अवतं शचीभिः | इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरो न आसन ||
पुरन्दरा शिक्षतं वज्रहस्तास्मानिन्द्राग्नी अवतं भरेषु | तन नो ... ||

110
ततं मे अपस्तदु तायते पुनः सवादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते | अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः सवाहाक्र्तस्य समु तर्प्णुत रभवः ||
आभोगयं पर यदिछन्त ऐतनापाकाः पराञ्चो मम के चिदापयः | सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागछत सवितुर्दाशुषो गर्हम ||
तत सविता वो.अम्र्तत्वामासुवदगोह्यं यच्छ्रवयन्त ऐतन | तयं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमक्र्णुता चतुर्वयम ||
विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तो अम्र्तत्वमानशुः | सौधन्वना रभवः सूरचक्षसः ||
संवत्सरे समप्र्च्यन्त धीतिभिः ||
कषेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनमेकं पात्रं रभवो जेहमानम | उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु शरव इछमानाः ||
आ मनीषामन्तरिक्षस्य नर्भ्यः सरुचेव घर्तं जुहवाम विद्मना | तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर रभवो वाजमरुहन दिवो रजः ||
रभुर्न इन्द्रः शवसा नवीयान रभुर्वाजेभिर्वसुभिर्वसुर्ददिः | युष्माकं देवा अवसाहनि परिये.अभि तिष्ठेमप्र्त्सुतीरसुन्वताम ||
निश्चर्मण रभवो गामपिंशत सं वत्सेनास्र्जता मातरं पुनः | सौधन्वनासः सवपस्यया नरो जिव्री युवाना पितराक्र्णोतन ||
वाजेभिर्नो वाजसातावविड्ढ्य रभुमानिन्द्र चित्रमा दर्षि राधः | तन नो ... ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links