...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
91
तवं सोम पर चिकितो मनीषा तवं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम | तव परणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ||
तवं सोम करतुभिः सुभूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः | तवं वर्षा वर्षत्वेभिर्महित्वा दयुम्नेभिर्द्युम्न्यभवो नर्चक्षाः ||
राज्ञो नु ते वरुणस्य वरतानि बर्हद गभीरं तव सोम धाम | शुचिष टवमसि परियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासिसोम ||
या ते धामानि दिवि या पर्थिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु | तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेळन राजन सोम परतिहव्या गर्भाय ||
तवं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वर्त्रहा | तवं भद्रो असि करतुः ||
तवं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे | परियस्तोत्रो वनस्पतिः ||
तवं सोम महे भगं तवं यून रतायते | दक्षं दधासि जीवसे ||
तवं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः | न रिष्येत्त्वावतः सखा ||
सोम यास्ते मयोभुव ऊतयः सन्ति दाशुषे | ताभिर्नो.अविता भव ||
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि | सोम तवं नोव्र्धे भव ||
सोम गीर्भिष टवा वयं वर्धयामो वचोविदः | सुम्र्ळीकोन आ विश ||
गयस्फानो अमीवहा वसुवित पुष्टिवर्धनः | सुमित्रः सोमनो भव ||
सोम रारन्धि नो हर्दि गावो न यवसेष्वा | मर्य इव सवोक्ये ||
यः सोम सख्ये तव रारणद देव मर्त्यः | तं दक्षः सचते कविः ||
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाह्यंहसः | सखा सुशेव एधि नः ||
आ पयायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वर्ष्ण्यम | भवा वाजस्य संगथे ||
आ पयायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः | भवा नःसुश्रवस्तमः सखा वर्धे ||
सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वर्ष्ण्यान्यभिमातिषाहः | आप्यायमानो अम्र्ताय सोम दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व ||
या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तुयज्ञम | गयस्फानः परतरणः सुवीरो.अवीरहा पर चरा सोम दुर्यान ||
सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति | सादन्यं विदथ्यं सभेयं पित्र्श्रवणं यो ददाशदस्मै ||
अषाळ्हं युत्सु पर्तनासु पप्रिं सवर्षामप्सां वर्जनस्यगोपाम | भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसं जयन्तं तवामनु मदेम सोम ||
तवमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः | तवमा ततन्थोर्वन्तरिक्षं तवं जयोतिषा वि तमो ववर्थ ||
देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य | मा तवा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः पर चिकित्सा गविष्टौ ||

92
एता उ तया उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते | निष्क्र्ण्वाना आयुधानीव धर्ष्णवः परति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ||
उदपप्तन्नरुणा भानवो वर्था सवायुजो अरुषीर्गा अयुक्सत | अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयुः ||
अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः | इषं वहन्तीः सुक्र्ते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ||
अधि पेशांसि वपते नर्तूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव बर्जहम | जयोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कर्ण्वती गावो न वरजं वयुषा आवर्तमः ||
परत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कर्ष्णमभ्वम | सवरुं न पेशो विदथेष्वञ्जञ्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत ||
अतारिष्म तमसस पारमस्योषा उछन्ती वयुना कर्णोति | शरिये छन्दो न समयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ||
भास्वती नेत्री सून्र्तानां दिव सतवे दुहिता गोतमेभिः | परजावतो नर्वतो अश्वबुध्यानुषो गोग्रानुप मासि वाजान ||
उषस्तमश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्वबुध्यम | सुदंससा शरवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बर्हन्तम ||
विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या परतीची चक्षुरुर्विया वि भाति | विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन मनायोः ||
पुनः-पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुम्भमाना | शवघ्नीव कर्त्नुर्विज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः ||
वयूर्ण्वती दिवो अन्तानबोध्यप सवसारं सनुतर्युयोति | परमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति ||
पशून न चित्रा सुभगा परथाना सिन्धुर्न कषोद उर्विया वयश्वैत | अमिनती दैव्यानि वरतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्द्र्शाना ||
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | येन तोकंच तनयं च धामहे ||
उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि | रेवदस्मे वयुछ सून्र्तावति ||
युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वानद्यारुणानुषः | अथा नोविश्वा सौभगान्या वह ||
अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद दस्रा हिरण्यवत | अर्वाग रथं समनसा नि यछतम ||
यावित्था शलोकमा दिवो जयोतिर्जनाय चक्रथुः | आ नूर्जं वहतमश्विना युवम ||
एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी | उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये ||

93
अग्नीषोमाविमं सु मे शर्णुतं वर्षणा हवम | परति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः ||
अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति | तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं सवश्व्यम ||
अग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाद धविष्क्र्तिम | स परजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत ||
अग्नीषोमा चेति तद वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः | अवातिरतं बर्सयस्य शेषो.अविन्दतं जयोतिरेकं बहुभ्यः ||
युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू अधत्तम | युवं सिन्धून्रभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमावमुञ्चतं गर्भीतान ||
आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि शयेनोद्रेः | अग्नीषोमा बरह्मणा वाव्र्धानोरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकम ||
अग्नीषोमा हविषः परस्थितस्य वीतं हर्यतं वर्षणा जुषेथाम | सुशर्माणा सववसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं योः ||
यो अग्नीषोमा हविषा सपर्याद देवद्रीचा मनसा यो घर्तेन | तस्य वरतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महिशर्म यछतम ||
अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः | सं देवत्रा बभूवथुः ||
अग्नीषोमावनेन वां यो वां घर्तेन दाशति | तस्मै दीदयतं बर्हत ||
अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम | आ यातमुपनः सचा ||
अग्नीषोमा पिप्र्तमर्वतो न आ पयायन्तामुस्रिया हव्यसूदः | अस्मे बलानि मघवत्सु धत्तं कर्णुतं नो अध्वरं शरुष्टिमन्तम ||

94
इमं सतोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया | भद्रा हि नः परमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ||
यस्मै तवमायजसे स साधत्यनर्वा कषेति दधते सुवीर्यम | स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिरग्ने ... ||
शकेम तवा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम | तवमादित्याना वह तान हयुश्मस्यग्ने ... ||
भरामेध्मं कर्णवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणा-पर्वणा वयम | जीवातवे परतरं साधया धियो.अग्ने ... ||
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो दविपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभिः | चित्रः परकेत उषसो महानस्य अग्ने ... ||
तवमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः परशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः | विश्वा विद्वानार्त्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने .. . ||
यो विश्वतः सुप्रतीकः सद्रंं असि दूरे चित सन तळिदिवाति रोचसे | रात्र्याश्चिदन्धो अति देव पश्यस्यग्ने ... ||
पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथो.अस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः | तदा जानीतोत पुष्यता वचो.अग्ने ... ||
वधैर्दुःशंसानप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः | अथा यज्ञाय गर्णते सुगं कर्ध्यग्ने ... ||
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वर्षभस्येव तेरवः | आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने ... ||
अध सवनादुत बिभ्युः पतत्रिणो दरप्सा यत ते यवसादो वयस्थिरन | सुगं तत ते तावकेभ्यो रथेभ्यो.अग्ने ... ||
अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसे.अवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः | मर्ळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने ... ||
देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे | शर्मन सयाम तव सप्रथस्तमे.अग्ने ... ||
तत ते भद्रं यत समिद्धः सवे दमे सोमाहुतो जरसे मर्ळयत्तमः | दधासि रत्नं दरविणं च दाशुषे.अग्ने ... ||
यस्मै तवं सुद्रविणो ददाशो.अनागास्त्वमदिते सर्वताता | यं भद्रेण शवसा चोदयासि परजावता राधसा ते सयाम ||
स तवमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः पर तिरेहदेव | तन नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पर्थिवी उत दयौः ||

95
दवे वीरूपे चरतः सवर्थे अन्यान्या वत्समुप धापयेते | हरिरन्यस्यां भवति सवधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां दद्र्शे सुवर्चाः ||
दशेमं तवष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभ्र्त्रम | तिग्मानीकं सवयशसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति ||
तरीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु | पूर्वामनु पर दिशं पार्थिवानां रतून परशासद विदधावनुष्ठु ||
क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मातॄर्जनयत सवधाभिः | बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थान महान कविर्निश्चरति सवधावान ||
आविष्ट्यो वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्वः सवयशा उपस्थे | उभे तवष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात परतीची सिंहम्प्रति जोषयेते ||
उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः | स दक्षाणां दक्षपतिर्बभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ||
उद यंयमीति सवितेव बाहू उभे सिचौ यतते भीम रञ्जन | उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान नवा मात्र्भ्यो वसना जहाति ||
तवेषं रूपं कर्णुत उत्तरं यत सम्प्र्ञ्चानः सदने गोभिरद्भिः | कविर्बुध्नं परि मर्म्र्ज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव ||
उरु ते जरयः पर्येति बुध्नं विरोचमानं महिषस्य धाम | विश्वेभिरग्ने सवयशोभिरिद्धो.अदब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान ||
धन्वन सरोतः कर्णुते गातुमूर्मिं शुक्रैरूर्मिभिरभिनक्षति कषाम | विश्वा सनानि जठरेषु धत्ते.अन्तर्नवासु चरति परसूषु ||
एवा नो अग्ने समिधा वर्धानो रेवत पावक शरवसे वि भाहि | तन नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम अदितिः सिन्धुः पर्थ्विवी उतो दयौः ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links