...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
86
मरुतो यस्य हि कषये पाथा दिवो विमहसः | स सुगोपातमो जनः ||
यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम | मरुतः शर्णुता हवम ||
उत वा यस्य वाजिनो.अनु विप्रमतक्षत | स गन्ता गोमतिव्रजे ||
अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु | उक्थं मदश्च शस्यते ||
अस्य शरोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि | सूरं चित सस्रुषीरिषः ||
पूर्वीभिर्हि ददाशिम शरद्भिर्मरुतो वयम | अवोभिश्चर्षणीनाम ||
सुभगः स परयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः | यस्य परयांसिपर्षथ ||
शशमानस्य वा नरः सवेदस्य सत्यशवसः | विदा कामस्यवेनतः ||
यूयं तत सत्यशवस आविष कर्त महित्वना | विध्यता विद्युता रक्षः ||
गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम | जयोतिष कर्ता यदुश्मसि ||

87
परत्वक्षसः परतवसो विरप्शिनो.अनानता अविथुरा रजीषिणः | जुष्टतमासो नर्तमासो अञ्जिभिर्व्यानज्रे के चिदुस्रा इव सत्र्भिः ||
उपह्वरेषु यदचिध्वं ययिं वय इव मरुतः केन चित पथा | शचोतन्ति कोशा उप वो रथेष्वा घर्तमुक्षता मधुवर्णमर्चते ||
परैषामज्मेषु विथुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद ध युञ्जते शुभे | ते करीळयो धुनयो भराजद्र्ष्टयः सवयं महित्वं पनयन्त धूतयः ||
स हि सवस्र्त पर्षदश्वो युवा गणो.अया ईशानस्तविषीभिराव्र्तः | असि सत्य रणयावानेद्यो.अस्या धियः पराविताथा वर्षा गणः ||
पितुः परत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा पर जिगाति चक्षसा | यदीमिन्द्रं शम्य रक्वाण आशतादिन नामानि यज्ञियानि दधिरे ||
शरियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त रक्वभिः सुखादयः | ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे परियस्य मारुतस्य धाम्नः ||

88
आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः सवर्कै रथेभिर्यात रष्टिमद्भिरश्वपर्णैः | आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ||
ते.अरुणेभिर्वरमा पिशङगैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः | रुक्मो न चित्रः सवधितीवान पव्या रथस्य जङघनन्त भूम ||
शरिये कं वो अधि तनूषु वाशीर्मेधा वना न कर्णवन्त ऊर्ध्वा | युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासो धनयन्ते अद्रिम ||
अहानि गर्ध्राः पर्या व आगुरिमां धियं वार्कार्यांच देवीम | बरह्म कर्ण्वन्तो गोतमासो अर्कैरूर्ध्वं नुनुद्रौत्सधिं पिबध्यै ||
एतत तयन न योजनमचेति सस्वर्ह यन मरुतो गोतमो वः | पश्यन हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान विधावतो वराहून ||
एषा सया वो मरुतो.अनुभर्त्री परति षटोभति वाघतो न वाणी | अस्तोभयद वर्थासामनु सवधां गभस्त्योः ||

89
आ नो भद्राः करतवो कष्यन्तु विश्वतो.अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः | देवा नो यथा सदमिद वर्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-दिवे ||
देवानां भद्रा सुमतिर्र्जूयतां देवानां रातिरभि नोनि वर्तताम | देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः पर तिरन्तु जीवसे ||
तान पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्रिधम | अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगा मयस करत ||
तन नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन माता पर्थिवी तत्पिता दयौः | तद गरावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शर्णुतं धिष्ण्या युवम ||
तमीशानं जगतस्तस्थुषस पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम | पूषा नो यथा वेदसामसद वर्धे रक्षिता पायुरदब्धः सवस्तये ||
सवस्ति न इन्द्रो वर्द्धश्रवाः सवस्ति नः पुषा विश्ववेदाः | सवस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः सवस्ति नो बर्हस्पतिर्दधातु ||
पर्षदश्वा मरुतः पर्श्निमातरः शुभंयावानो विदथेषुजग्मयः | अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह ||
भद्रं कर्णेभिः शर्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः | सथिरैरङगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमदेवहितं यदायुः ||
शतमिन नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम | पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ||
अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः | विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम ||

90
रजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान | अर्यमा देवैः सजोषाः ||
ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोभिः | वरता रक्षन्ते विश्वाहा ||
ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नम्र्ता मर्त्येभ्यः | बाधमानाप दविषः ||
वि नः पथः सुविताय चियन्त्विन्द्रो मरुतः | पूषा भगो वन्द्यासः ||
उत नो धियो गोग्राः पूषन विष्णवेवयावः | कर्ता नः सवस्तिमतः ||
मधु वाता रतायते मधु कषरन्ति सिन्धवः | माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ||
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिवं रजः | मधु दयौरस्तु नः पिता ||
मधुमान नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः | माध्वीर्गावो भवन्तु नः ||
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा | शं न इन्द्रो बर्हस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links