...ॐ...

ऋग्वेद

मण्डल एक

 
Skip Navigation Links
46
एषो उषा अपूर्व्य वयुछति परिया दिवः | सतुषे वामश्विना बर्हत ||
या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम | धिया देवा वसुविदा ||
वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि | यद वांरथो विभिष पतात ||
हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा | पिता कुटस्य चर्षणिः ||
आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा | पातं सोमस्य धर्ष्णुया ||
या नः पीपरदश्विना जयोतिष्मती तमस्तिरः | तामस्मे रासाथामिषम ||
आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे | युञ्जाथामश्विना रथम ||
अरित्रं वां दिवस पर्थु तीर्थे सिन्धूनां रथः | धिया युयुज्र इन्दवः ||
दिवस कण्वास इन्दवो वसु सिन्धूनां पदे | सवं वव्रिं कुह धित्सथः ||
अभूदु भा उ अंशवे हिरण्यं परति सूर्यः | वयख्यज्जिह्वयासितः ||
अभूदु पारमेतवे पन्था रतय्स साधुया | अदर्शि वि सरुतिर्दिवः ||
तत-तदिदश्विनोरवो जरिता परति भूषति | मदे सोमस्यपिप्रतोः ||
वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा | मनुष्वच्छम्भूा गतम ||
युवोरुषा अनु शरियं परिज्मनोरुपाचरत | रता वनथो अक्तुभिः ||
उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यछतम | अविद्रियाभिरूतिभिः ||

47
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम रताव्र्धा | तमश्विना पिबतं तिरोह्न्यं धत्तं रत्नानि दाशुशे ||
तरिवन्धुरेण तरिव्र्ता सुपेशसा रथेना यातमश्विना | कण्वासो वां बरह्म कर्ण्वन्त्यध्वरे तेषां सु शर्णुतं हवम ||
अश्विना मधुमत्तमं पातं सोमं रताव्र्धा | अथाद्य दस्रा वसु बिभ्रता रथे दाश्वांसमुप गछतम ||
तरिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षतम | कण्वासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हवन्ते अश्विना ||
याभिः कण्वमभिष्टिभिः परावतं युवमश्विना | ताभिः षवस्मानवतं शुभस पती पातं सोमं रताव्र्धा ||
सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे पर्क्षो वहतमश्विना | रयिं समुद्रादुत वा दिवस पर्यस्मे धत्तं पुरुस्प्र्हम ||
यन नासत्या परावति यद वा सथो अधि तुर्वशे | अतो रथेन सुव्र्ता न आ गतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ||
अर्वाञ्चा वां सप्तयो.अध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप | इषं पर्ञ्चन्ता सुक्र्ते सुदानव आ बर्हिः सीदतं नरा ||
तेन नासत्या गतं रथेन सूर्यत्वचा | येन शश्वदूहथुर्दाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ||
उक्थेभिरर्वागवसे पुरूवसू अर्कैश्च नि हवयामहे | शश्वत कण्वानां सदसि परिये हि कं सोमं पपथुरश्विना ||

48
सह वामेन न उषो वयुछा दुहितर्दिवः | सह दयुम्नेन बर्हता विभावरि राया देवि दास्वती ||
अश्वावतीर्गोमतीर्विश्वसुविदो भूरि चयवन्त वस्तवे | उदीरय परति मा सून्र्ता उषश्चोद राधो मघोनाम ||
उवासोषा उछाच्च नु देवी जीरा रथानाम | ये अस्या आचरणेषु दध्रिरे समुद्रे न शरवस्यवः ||
उषो ये ते पर यामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः | अत्राह तत कण्व एषां कण्वतमो नाम गर्णाति नर्णाम ||
आ घा योषेव सूनर्युषा याति परभुञ्जती | जरयन्ती वर्जनं पद्वदीयत उत पातयति पक्षिणः ||
वि या सर्जति समनं वयर्थिनः पदां न वेत्योदती | वयो नकिष टे पप्तिवांस आसते वयुष्टौ वाजिनीवति ||
एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि | शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान ||
विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष कर्णोति सूनरी | अप दवेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उछदप सरिधः ||
उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः | आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभगं वयुछन्ती दिविष्टिषु ||
विश्वस्य हि पराणनं जीवनं तवे वि यदुछसि सूनरि | सा नो रथेन बर्हता विभावरि शरुधि चित्रामघे हवम ||
उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने | तेना वह सुक्र्तो अध्वरानुप ये तवा गर्णन्ति वह्नयः ||
विश्वान देवाना वह सोमपीतये.अन्तरिक्षादुषस्त्वम | सास्मासु धा गोमदश्वावदुक्थ्यमुषो वाजं सुवीर्यम ||
यस्या रुशन्तो अर्चयः परति भद्रा अद्र्क्षत | सा नो रयिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुग्म्यम ||
ये चिद धि तवां रषयः पूर्व ऊतये जुहूरे.अवसे महि | सा न सतोमानभि गर्णीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ||
उषो यदद्य भानुना वि दवाराव रणवो दिवः | पर नो यछतादव्र्कं पर्थु छर्दिः पर देवि गोमतीरिषः ||
सं नो राया बर्हता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळाभिरा | सं दयुम्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ||

49
उषो भद्रेभिरा गहि दिवश्चिद रोचनादधि | वहन्त्वरुणप्सव उप तवा सोमिनो गर्हम ||
सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम | तेना सुश्रवसं जनं परावाद्य दुहितर्दिवः ||
वयश्चित ते पतत्रिणो दविपच्चतुष्पदर्जुनि | उषः परारन्न्र्तून्रनु दिवो अन्तेभ्यस परि ||
वयुछन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम | तां तवामुषर्वसूयवो गीर्भिः कण्वा अहूषत ||

50
उदु तयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | दर्शे विश्वाय सूर्यम ||
अप तये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः | सूराय विश्वचक्षसे ||
अद्र्श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाननु | भराजन्तो अग्नयो यथा ||
तरणिर्विश्वदर्शतो जयोतिष्क्र्दसि सूर्य | विश्वमा भासिरोचनम ||
परत्यं देवानां विशः परत्यङङ उदेषि मानुषान | परत्यं विश्वं सवर्द्र्शे ||
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाननु | तवं वरुण पश्यसि ||
वि दयामेषि रजस पर्थ्वहा मिमानो अक्तुभिः | पश्यञ जन्मानि सूर्य ||
सप्त तवा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य | शोचिष्केशं विचक्षण ||
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः | ताभिर्याति सवयुक्तिभिः ||
उद वयं तमसस परि जयोतिष पश्यन्त उत्तरम | देवं देवत्रा सूर्यमगन्म जयोतिरुत्तमम ||
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम | हर्द्रोगं ममसूर्य हरिमाणं च नाशय ||
शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि | अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ||
उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह | दविषन्तं मह्यं रन्धयन मो अहम दविषते रधम ||
पिछला पेज... अगला पेज...
मण्डल एक के -- Skip Navigation Links